joi, 15 decembrie 2011

Pentru simpatizantii liberali din diaspora - Care sunt conditiile infiintarii unui club liberal in orasul sau regiunea ta

Regulamentul  de organizare şi de funcţionare al
Cluburilor Liberale ale PNL

I. Dispoziții generale

Art.1
Clubul Liberal este o structură organizatorică a PNL și se poate înfiinţa în baza prevederilor art.7 alin. i) şi art. 113 alin. 2) din Statutul PNL.
Art.2
Scopul constituirii Cluburilor  Liberale ale PNL constă în :
1)      promovarea ideilor liberale şi a programului PNL în mediul cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate sau cu domiciliul stabil în România și drept de ședere în străinătate;
2)      implicarea acestora în viaţa politică din România;
3)      atragerea de noi membi PNL activi sau simpatizanţi;
4)      asigurarea  reprezentanţilor PNL în secţiile de votare din străinătate cu ocazia alegerilor parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale;
5)      asigurarea unei comunicări continue între PNL şi cetăţenii români cu domiciliul stabil în străinătate sau cu domiciliul stabil în România și drept de ședere în străinătate;
6)      Organizarea de activități cu caracter politic economic și cultural.
Art.3
Formele  și mijloacele de lucru care vor fii utilizate  pentru atingerea acestor scopuri, sunt:
1)      participarea la diferite evenimente organizate de către organizații politice sau apolitice care se desfășoară pe teritoriul statului unde este constituit Clubul Liberal.
2)      editarea de pliante, broșuri și alte mijloace de informare vizuală cu privire la activitatea politică din Romania.
3)      acțiuni de dezbateri politice și de identificare a problemelor românilor din diaspora care suportă soluții politice.
4)      dezvoltarea și menținerea relațiilor cu Cluburi Liberale similare.

II. Membrii Cluburilor Liberale
Art.4
 (1)Pot deveni membri ai Clubului Liberal al PNL din localitatea în care acesta s-a constituit, cetăţenii români cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în străinătate sau cu domiciliul stabil în România și drept de ședere în străinătate, care dobândesc sau dețin calitatea de membru PNL (simpatiznt, activ sau de onoare) și doresc să activeze în cadrul Clubului Liberal.
(2)Cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate sau cu domiciliul stabil în România și drept de ședere în străinătate, care nu sunt membrii PNL, pot obține calitatea de membru PNL, prin depunerea la sediul Filialei Sectorului 1 a PNL a unei cereri, conform art. 10 alin. (2) din Statutul PNL.
(3)Calitatea de membru al Clubului Liberal al PNL, se dobândeşte pe baza unei cereri scrise, conform Anexei 1 la prezentul regulament.
Art.5
Calitatea de membru al Clubului Liberal al PNL încetează:
1)    demisia din calitatea de membru al Clubului Liberal al PNL;
2)    înscrierea în alt partid;
3)    aderarea la sau susţinerea publică a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice;
4)    neplata cotizației pe o perioadă mai mare de 6 luni;
5)    excludere din PNL;
6)    deces.

Art.6 
(1) Drepturile membrilor Clubului Liberal al PNL sunt :
a) să-şi exprime în mod liber opiniile în cadrul Clubului Liberal al PNL;
b) să aibe iniţiative civice sau politice şi posibilitatea de a şi le exprima şi de a le supune dezbaterii;
c) să fie informaţi cu privire la activităţile Clubului Liberal al PNL sau ale PNL şi cu privire la hotărârile de strategie politică ale PNL;
d) să aleagă şi să fie aleşi în structuri de coordonare ale  Clubului Liberal al PNL.
 (2)Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage răspunderea disciplinară a celor ce se fac vinovaţi de ea, în conformitate cu prevederile Statutului PNL..
Art.7
Obligaţiile membrilor Clubului Liberal al PNL sunt :
(1)să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament, pe cele ale  Statutului PNL, ale Regulamentului de aplicare al Statutului şi ale Codului Etic.
(2)să îndeplinească şi să respecte hotărârile organismelor de coordonare ale Clubului Liberal ale conducerii PNL.
(3)să participe la activităţile clubului din care fac parte sau ale organismelor de coordonare în care au fost aleşi sau desemnaţi.
(4)să nu exprime public luări de poziţie contrare deciziilor sau hotărârilor conducerii clubului sau organismelor statutare ale  PNL.
(5)să plătească o cotizaţie lunară ca membru al Clubului Liberal, separată de cea de membru activ sau simpatizant al PNL.
Art.8
La activităţile Clubului Liberal al PNL pot lua parte şi persoane care nu sunt membri, la invitaţia preşedintelui clubului sau la invitaţia unui membru, cu acordul preşedintelui.

III. Organizarea Cluburilor Liberale
Art.9
(1)Clubul Liberal se organizează la nivel de oraş din afara granițelor României şi la nivel de altă țară decât România și îşi desfăşoară activitatea conform  prezentului Regulament, în urma elaborării acestuia de către Comisia Permanentă de Statut şi Regulamente şi  aprobării lui de către Consiliul Naţional Executiv.
(2)Într-un oraș se poate constitui un singur Club Liberal, care poate avea mai multe sedii.
(3)La nivel de altă țară, se constituie un Club Liberal al țării respective, care are sediul cel puțin la începutul activității, în cadrul primului sediu de Club Liberal constituit într-un oraș din țara respectivă.
(4)La nivelul Partidului Național Liberal, se constituie Consiliul Director al Cluburilor Liberale
Art.10
Sediile Cluburilor Liberale se stabilesc în locațiile puse la dispoziție de membri sau susținători ai PNL, sau închiriate.
Art.11
(1)Cluburile liberale se constituie la inițiativa unui membru sau al unui grup de membri PNL cu domiciliul stabil în România și drept de ședere în străinătate
(2)Demararea constituirii Cluburilor Liberale se realizează pe baza unei împuterniciri emise în acest scop de Consiliul Director al Cluburilor Liberale.
(3)Persoana împuternicită formează un nucleu de inițiativă format din 3-5 persoane care întreprind acțiunile necesare constituirii Clubului Liberal.
Art.12
Pentru ca un Club Liberal să se poată constitui, trebuie să aibă minim 9 membri, indiferent dacă aceștia sunt membri PNL simpatizanți sau activi.
Art.13
(1)Calitatea de membru al unui Club Liberal se dovedește cu legitimația de membru al Clubului Liberal.
(2)Modelul legitimației este stabilit  de către Secretariatul General al PNL.

Art.14
(1)   La nivelul unui oraș, structura de coordonare a Clubului Liberal este Comitetul de Coordonare, compus din 3-5 membri, cu următoarea structură:
-        1 președinte
-        1 vicepreședinte
-        1 secretar
-        2 membri
(2)   La nivelul unei țări, structura de coordonare a Cluburilor Liberale este Consiliul de Coordonare, compus din 5-7 membri, cu următoarea structură:
-        1 președinte
-        1 vicepreședine
-        1 secretar coordonator
-        2-4 membri
(3)   La nivelul Partidului Național Liberal, structura de conducere este  Consiliul Director al Cluburilor Liberale, cu următoarea componență:
  1. 1 președinte coordonator
  2. minim un  parlamentar european
  3. secretarul pentru Relații Internaționale
  4. minim un parlamentar ales în colegiile din circumscripția 42 – străinătate
  5. un Secretar General Adjunct
  6. un secretar tehnic din cadrul Secretariatului General al PNL
  7. trei membri
Art.15
(1)Președintele Comitetului de Coordonare reprezintă Clubul Liberal în relațiile cu alte persoane fizice sau juridice din orașul în care funcționează.
(2)Președintele Consiliului de Coordonare reprezintă Clubul Liberal în relațiile cu alte persoane fizice sau juridice sau autorități din țara în care funcționează.
(3) Președintele Consiliului de Coordonare poate fi și președinte al unui Comitet de Coordonare.
(4)Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al Președintelui, atunci când acesta nu își poate îndeplini mandatul sau când i se transferă de către președinte unele atribuții.
(5)Atribuțiile secretarului sunt stabilite prin decizie a Președintelui.
Art.16
(1) Comitetului de Coordonare are un mandat de 2 ani și este ales de către Adunarea Generală a membrilor Clubului Liberal.
(2) Comitetului de Coordonare asigură conducerea curentă a Clubului Liberal.
(3)Atribuțiile Comitetului de Coordonare sunt:
   a)analizează și aprobă sau respinge cererile de adeziune la Clubul Liberal.
   b)stabilește cotizația lunară ce trebuie achitată de membrii Clubului Liberal.
   c)emite deciziile de excludere din rândul membrilor Clubului Liberal pentru neplata cotizației.
   d)convoacă Adunarea Generală a membrilor Clubului Liberal.
   e)propune Consiliului de Cordonare modificări sau completări ale prezentului regulament.
   f)elaborează programul evenimentelor și al activității Clubului Liberal.
(4) Comitetului de Coordonare poate lua decizii numai în prezența a 3 dintre membrii săi, dintre care unul trebuie să fie Președintele sau Vicepreședintele.
Art.17
(1) Consiliului de Coordonare are un mandat de 2 ani și este ales de către adunarea membrilor Comitetelor de Coordonare a Cluburilor Liberale.
(2) Consiliului de Coordonare asigură conducerea curentă a Cluburilor Liberale de la nivelul țării respective.
(3)Atribuțiile Consiliului de Coordonare sunt:
   a)analizează activitatea  Cluburilor Liberale constituite la nivelul orașelor.
   d)validează alegerile Adunărilor Generale a membrilor Clubului Liberal.
   e)propune Comisiei Permanente pentru Statut și Regulamente modificări sau completări ale prezentului
      regulament.
   f)elaborează programul evenimentelor Cluburolor Liberale la nivelul țării în care activează.
(4) Consiliului de Coordonare poate lua decizii numai în prezența a 4 dintre membrii săi, dintre care unul trebuie să fie Președintele sau Vicepreședintele.
Art.18
Consiliul Director al Cluburilor Liberale este numit și revocat de către președintele Partidului Național Liberal și are următoarele atribuții:
(1)Emite împuterniciri pentru persoanele care inițiază înființarea unui Club Liberal.
(2)Întreprinde acțiuni menite a descoperi persoane care pot iniția înființarea de Cluburi Liberale.
(3)Întocmește listele cu reprezentanții PNL din secțiile de votare din străinătate
(4)Validează alegerile pentru Președintele Consiliului de Coordonare al Cluburilor Liberale din țara unde s-au făcut alegeri.
      IV. Dispoziţii finale 
Art. 19
Pentru situațiile în care nu sunt prevăzute reglementări în prezentul regulament, se utilizează prevederile aplicabile din Statutul PNL sau Regulamentul de aplicare al Statutului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu